-->

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η υπαγωγή στην ρύθμιση για τις 100 δόσεις-Που χρειάζεται προσοχή

Εντός των επόμενων ημερών ξεκινά η ρύθμιση για την υπαγωγή στις 100 δόσεις, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να προγραμματίσουν τις οφειλές τους στην εφορία με την βοήθεια του ΤΑXISNET.

ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ:

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι φορολογικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου καθώς
και το αναδρομικό «χαράτσι» (ΕΕΤΑ) του 2013 που βεβαιώθηκε πρόσφατα σε πολλούς φορολογούμενους.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση γίνονται μόνο ηλεκτρονικά (www.gsis.gr) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις χειρόγραφα στις εφορίες.

Όσοι μπουν στη ρύθμιση θα λάβουν έκπτωση από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από 30% έως 100% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξουν. Με τη ρύθμιση διαγράφεται και μέρος ή το σύνολο των προσαυξήσεων για εκπρόθεσμες ή ανακριβείς δηλώσεις.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

-εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις

-από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

-από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

-από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

-από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

-από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

-από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

-από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

-από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

από ενενήντα μία (91) έως εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις προσαυξήσεις.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:

-Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τις 26 Μαϊου 2015.

-Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 20 ευρώ.

-Ποσά οφειλών έως 5.000 ευρώ ρυθμίζονται άτοκα ενώ οφειλές άνω των 5.000 ευρώ ρυθμίζονται με επιτόκιο 3%.

-Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές οι οποίες έχουν ήδη ρυθμιστεί με προηγούμενες ρυθμίσεις όπως είναι η αρχική ρύθμιση των 100 δόσεων.

-Για την παραμονή στη ρύθμιση θα πρέπει ο οφειλέτης να υποβάλλει όλες τις προβλεπόμενες φορολογικές δηλώσεις το αργότερο εντός τριών μηνών από την προθεσμία τους.

-Με την υπαγωγή στη ρύθμιση ο οφειλέτης λαμβάνει φορολογική ενημερότητα και παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν ληφθεί εναντίον του. Αν όμως θέλει να πουλήσει ακίνητο τότε η εφορία θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα διασφάλισης της οφειλής (π.χ. παρακράτηση της οφειλής από το τίμημα του ακινήτου).

-Η ρύθμιση χάνεται αν δεν πληρώσει δυο συνεχόμενες δόσεις τους πρώτους 8 μήνες της ρύθμισης ή τρείς μετά τους οκτώ μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

2018

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας
ΕΒΡΟΣ-ΘΡΑΚΗ 2015
http://ebroradio.blogspot.gr/
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://ebroradio.blogspot.gr/2015/02/25_8.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

Γίνε κι εσύ μέλος της ιστοσελιδας μας